Legal
Welkom op de website van Stichting Kermisrun. Via onderstaande links vindt je onze verschillende beleidsvoorschriften en voorwaarden. Door onze website te bezoeken en/of deel te nemen aan onze evenementen ga je akkoord met deze voorwaarden en bevestig je dat je deze voorwaarden in zijn volledigheid hebt gelezen en begrepen.

Algemene Voorwaarden
Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten van Stichting Kermisrun

Artikel 1 Definitie
Evenement; Het evenement Kermisrun Limmen inclusief bijbehorende activiteiten zoals de activiteiten georganiseerd voor kinderen.
Deelnemer; de natuurlijke persoon die zich op de door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
Overeenkomst; de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement
Organisator; Stichting Kermisrun

Artikel 2 Deelname

Inschrijven
Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door de Deelnemer wanneer hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan waardoor het ticket geldig is verklaard/uitgegeven.

De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk.

De minimumleeftijd voor deelname aan het Evenement is 12 jaar gemeten op dag van Evenement.

Minimum leeftijd
Het is de Organisator toegestaan om voorafgaand en/of gedurende het Evenement om de leeftijd/startnummer van de Deelnemer te vragen. Wanneer na controle blijkt dat de Deelnemer niet aan de minimumleeftijd voldoet, is het de Organisator toegestaan de betreffende Deelnemer niet te laten deelnemen of van het parcours te halen.

Overdragen
Het is voor de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derde. Deze overdracht kan uitsluitend worden verricht door het volledig en naar waarheid invullen van het door de Organisator bepaalde formulier te verkrijgen via kermisrun.nl.

Overdragen van het ticket kan tot uiterlijk drie dagen voorafgaand aan het Evenement. Overschrijving naar een andere editie is niet mogelijk.

Verhinderd
Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd indien afmelding niet binnen de gestelde termijn van 3 weken voor aanvang Evenement en/of op de juiste wijze wordt gedaan.

Geen doorgang van evenement
Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.

Instructies
De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Ook is het dragen van het verstrekte polyester sportshirt verplicht. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.

Schoeisel
Het is de Deelnemer verboden deel te nemen op schoeisel voorzien van noppen / spikes.

Commerciële activiteiten
De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.

Cutt-off tijd
Uit veiligheidsredenen is het de Organisator toegestaan cut off tijden te hanteren tijdens het Evenement waarbij de Deelnemer verplicht wordt een kortere afstand te lopen dan oorspronkelijk op zijn/haar ticket gecommuniceerd. De Deelnemer is tijdens het Evenement verplicht om zich aan deze mededeling van de Organisator te houden. De Organisator behoudt zich het recht bij overschrijden van tussentijden op splitsingspunten de Deelnemer(s) naar een verkorte afstand dan wel finish te begeleiden. De minimale te lopen snelheid 4km/uur geldt als standaard. Bij het hanteren van een cut off tijd is het Evenement geen compensatie verschuldigd jegens de Deelnemer.

Verantwoordelijkheid
De Deelnemers is t.a.t. zelf verantwoordelijk om obstakels op een veilige doch verantwoorde manier te nemen. Hierbij is het kunnen zwemmen bij een water gerelateerd obstakel een vereiste en is het deelnemers met een pacemaker en/of andere hartkwalen niet toegestaan om obstakels met stroom te trotseren. Bij ieder obstakel tijdens Het Evenement heeft De Deelnemer de mogelijkheid om een obstakel niet te nemen dan wel over te slaan wanneer De Deelnemer deze niet wenst en/of durft te overwinnen.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement

De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement

De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. De Deelnemer is daarnaast bekend met het feit dat (grote) delen van het parcours plaatsvinden in bossen, (on)gelijke paden en/of andere off-road terreinen, waarbij de kans op blessures aanwezig is door gladheid, boomwortels, -stronken, takken of andere natuurlijke objecten en het feit dat de Organisator hier niet voor aansprakelijk geteld kan worden.

Artikel 4 Portretrecht
De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens en/of rond het Evenement gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzonden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzonden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in dagbladen en via internet.

De Deelnemer is bij deelname aan het Evenement zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar persoonlijke gegevens. Bij onjuistheid is de Deelnemer zelf verantwoordelijk dit uiterlijk drie weken voorafgaand aan het event schriftelijk te wijzigen via info@kermisrun.nl of via het contactformulier op www.kermisrun.nl

Artikel 6 Beeldmateriaal
De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

Artikel 7 Promotie en activatie
Het is niet toegestaan zonder directe toestemming van de Organisator en/of het Evenement, promotionele activiteiten tijdens/voor/na het evenement te organiseren. Er zal gedurende de gehele week voorafgaand aan het Evenement, tijdens het Evenement als de gehele week na het Evenement op worden toegezien dat er geen borden, banners, flyers, sampleteams etc. op en rondom het festivalterrein en/of terrein/route zullen plaatsvinden. Neem voor meer informatie hiervoor contact met ons op.

Bij constatering volgt directe verwijdering plus een boete en zullen de kosten en andere schade op de desbetreffende organisatie/persoon worden verhaald.

Toestemming tot het uitvoeren van promotionele- en/of activatie doeleinden kan worden aangevraagd middels een verzoek in te dienen bij info@kermisrun.nl waarna de Organisator en/of het Evenement hierop zijn/haar toestemming per mail kenbaar zal maken. Deze bevestiging dient door de uitvoerende organisatie/persoon mee te worden genomen naar het Evenement om deze aan te tonen wanneer hier door de Organisator en/of samenwerkende partijen om wordt gevraagd.

Disclaimer
De informatie op deze website (www.kermisrun.nl) heeft een informatief karakter. Ondanks de bestede zorg aan inhoud, ontwerp, samenstelling en publicatie van deze website aanvaardt Stichting Kermisrun geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is en/of zouden kunnen zijn van onvolkomenheid of onjuistheid in de inhoud van deze website en/of het gebruik van de vermelde informatie. Verstrekte informatie op deze website kan periodiek en/of zonder enige aankondiging aan de gebruiker worden gewijzigd. Stichting Kermisrun is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen en of andere schadelijke componenten door/bij het gebruik van de website.

Gebruik van externe links
Stichting Kermisrun maakt in haar website mogelijk gebruik van een aantal externe links. Deze links staan vermeld als service voor de gebruiker/bezoeker van deze site. In geen geval kan Stichting Kermisrun aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor inhoud van deze derden pagina’s, privacybescherming op deze websites, diensten die hierop eventueel aangeboden worden en/of voor schade/verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links. Ook voor deze websites geldt dat zonder enige aankondiging aan de gebruiker informatie op deze pagina’s en/of links naar andere externe pagina’s kunnen worden gewijzigd.

Stichting Kermisrun is niet verantwoordelijk voor het verzamelen en/of gebruik maken van persoonlijke gegevens door externe (website) links. Daarnaast wordt geen verantwoordelijkheid gedragen voor het tonen van specifieke advertenties door en op de externe pagina’s.

Auteursrechten
Logo’s/beeldmateriaal zijn handelsmerken van Stichting Kermisrun en onder voorbehoud van auteursrechten. Daarnaast zijn alle publicaties op deze website en/of andere (social) kanalen van Stichting Kermisrun, tenzij anders vermeld, intellectuele eigendommen van Stichting Kermisrun.

Niet-afdwingbare bepalingen
Als een bepaling op deze website en/of deze disclaimer niet afdwingbaar onder de toepasselijke wetgeving is, is dit niet van invloed op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze website disclaimer.

Redelijkheid
Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid die in deze website disclaimer zijn vermeld, redelijk zijn. Als u niet van mening bent dat ze redelijk zijn, kunt u deze website niet gebruiken.

Laatst bijgewerkt: 18 maart 2018